FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Verv1>


Werkwoorden 1e vervoegingDe werkwoorden van de 1e vervoeging bestaan uit de werkwoorden die het accent op de stam hebben.
Daarbinnen bestaat een subgroep van 9 zogenaamd samengetrokken werkwoorden.

De uitgang voor de 1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd passief is -όμαι.
De 2e stam actief wordt gevormd door toevoeging van een σ aan de 1e stam, de 2e stam passief door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Deze toevoeging beïnvloedt de laatste letter(s) van de stam. Bijvoorbeeld: π en σ wordt ψ, σ en θ wordt στ.

Omdat fonemen van dezelfde soort (labialen resp. dentalen etc.) over het algemeen eenzelfde resultaat leveren, delen de meeste bronnen de werkwoorden op overeenkomstige wijze in: een groep werkwoorden die eindigen op een labiaal, een groep die eindigt op een dentaal, etc.
Daarmee worden echter een aantal uitgangen niet benoemd. Meestal wordt er geen uitspraak gedaan bij welke categorie die uitgang dan behoort.
Soms wordt de 1e stam gevormd volgens de regels van een andere categorie. We noemen dat hier migranten.
In de overzichten wordt dat werkwoord in beide categorieën opgenomen (een werkwoord dat emigrant is in de ene categorie is automatisch een immigrant in de andere, en vice versa).
Een emigrant is een werkwoord in een categorie die zich niet volgens die categorie gedraagt.
Een immigrant is een werkwoord dat gezien de uitgang niet in die categorie thuishoort, maar zich wel als zodanig gedraagt.


In grammatica's waar minder categorieën worden onderscheiden, worden groepen van uitgangen samengevoegd. Om tegenstrijdigheden te verhullen worden er dan uitgangen niet genoemd. Een aantal uitgangen wordt niet benoemd en de manier waarop de toegevoegde σ en/of θ de uitgang van de stam beïnvloedt, is niet vastgelegd. Dit leidt natuurlijk tot verkeerde conclusies over de vervoeging.
De hierna volgende indeling is op dit punt volledig en uitputtend, en geeft een indruk van de samenhang tussen de verschillende bronnen op dit punt.

De hier verder gehanteerde indeling omvat 254 categorieën:

  vooral   en diverse andere immigrant 4239
G-groep gutturalen γ κ χ γγ γν ρχ χν κνσκ σχ σσ ττ ν ζ υ 11 300
Z-groep     ζ ν 2 1539
N-groep nasalen ν μ μ μν ν ζ 1 1180
B-groep labialen β π φ λπ μπ μπτ πτ ρπ ψ μφ φτ ευ αυ     652
T-groep dentalen τ θ δ λλ λν λ ρ ρν σ σσ 2 411
A-groep klinkers ε ι υ ει αι     91
E-groep samengetrokken klinkers α αι ε ου ω γ 12 66

Nb1. De werkwoorden op σσ en ττ worden bij de werkwoorden op een gutturaal ingedeeld.
Nb2. Sommige uitgangen (ζ, ν, αι, ε, komen in meer dan één groep voor omdat niet alle werkwoorden met die uitgang op dezelfde wijze worden vervoegd.


 

Opm1. Indien werkwoorden in dezelfde cel zijn opgenomen, is de vervoeging gelijk.
Opm2. De subgroepen zijn opgenomen in volgorde van 'regelmatigheid'. Binnen de subgroepen zijn de uitgangen opgenomen in volgorde van de freqentie van de uitgang.
Opm3. Het inwendig augment is steeds weergegeven zoals het bij het betreffende voorbeeldwerkwoord hoort. Dit zegt niets over de overige werkwoorden in die groep. Voor een correcte weergave van het interne augment dient de woordenlijstnieuwgrieks of Lexigram te worden geraadpleegd.
Opm4. Er zijn geen andere uitgangen van de stam die tot deze groep behoren.
Opm5. Voor de 2e stammen passief -στ, -σθ, -στ/-σθ en dergelijke worden geen afzonderlijke subgroepen onderscheiden.
Opm6. Bij de subgroepen wordt geen onderscheid gemaakt naar het al of niet ontbreken van actieve of passieve vormen.
Er is steeds geprobeerd om een representatief voorbeeld te presenteren dat zowel actieve als passieve vormen heeft.
Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar werkwoorden die weliswaar geen passieve vormen hebben maar wel een voltooid deelwoord passief.
Verder worden er geen subgroepen onderscheiden voor kleine variaties in andere werkwoordsvormen zoals deelwoord, bevelende wijs of voltooide tijd.
Ook worden er geen subgroepen onderscheiden naar het voorkomen van een (inwendig) augment.
In de woordenlijst Nieuwgrieks worden de vervoegingen volledig en correct weergegeven.
Opm7. De opgenomen percentages zijn ten opzichte van het totale aantal werkwoorden in de populatie van 5500 werkwoorden waarop de overzichten zijn gebaseerd.
Opm8. Niet alle in de overzichten opgenomen werkwoorden komen in woordenlijstnieuwgrieks voor. Dit gebeurt alleen als er geen alternatief voor de betreffende vervoeging in de woordenlijst aanwezig is.
Opm9. In het bronmateriaal van 5500 Griekse werkwoorden zijn geen werkwoorden met een andere uitgang van de stam dan de hier genoemde.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
  
 

Semantiek:
Betekenisleer

l

Syntaxis:
Zinsleer

l

Morfologie:
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%
De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.