zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStPpre1eCj


Passivum, 1e stam, participium praesentis, 1e conjugatie


Het participium praesentis passivi (tegenwoordig deelwoord van de lijdende vorm) wordt gevormd uit de eerste stam van het werkwoord gevolgd door de uitgang van het participium.
De uitgang is in de meeste gevallen:
-όμενος.
Dit participium wordt verbogen zoals de adjectiva op -
ος,, -ο.
Lang niet alle werkwoorden hebben dit participium.
Als het al bestaat, wordt het vrijwel altijd als bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord gebruikt, vaak met een vrij specifieke betekenis.
Het participium is altijd proparoxytoon.

 

Type A

αναμένω αναμενόμενος verwacht


Andere voorbeelden van dit participium zijn:

διαμαρτύρομαι protesteren διαμαρτυρόμενος protestant
ενδέχεται het is waarschijnlijk ενδεχόμενος eventueel
έπομαι volgen επόμενος volgend
εργάζομαι werkend εργαζόμενος werkend
έρχομαι komen ερχόμενος komend
προστατεύω beschermen ο προστατευόμενος de prot�g�
περιέχω bevatten το περιεχόμενο de inhoud
φαίνομαι zichtbaar zijn το φαινόμενο het fenomeen
σύρω trekken η συρόμενη πόρτα de schuifdeur
περιστρέφω ronddraaien η περιστρεφόμενη πόρτα de draaideur
Maar:
στέκομαι stilstaan στεκάμενα νερό
στεκούμενο νερό
stilstaand water
τρέμω trillen τρεμάμενος trillend
τρέχω stromen τρεχούμενο νερό
τρεχάμενο νερό
stromend water


Nb. De werkwoorden τρέμω en τρέχω hebben verder uitsluitend actieve vormen.

De werkwoorden op -άρω en -ίρω hebben geen van alle een tegenwoordig deelwoord passief.


Type B


Bij de werkwoorden van type B die een participium praesentis passivi hebben, verschijnt tussen de stam en de uitgang een intervocalische -γ-.

καίω καιγόμενος brandend
λέω λεγόμενος geheten

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht