zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd 1/2
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/PassVolt


Passivum, voltooide tijden


De voltooide tijden worden in principe') gevormd door middel van een onverbuigbare vorm
passief van het werkwoord (de απαρέμφατο) voorafgegaan door een verbogen vorm van het werkwoord έχω. De onverbuigbare vorm wordt voor het passivum gevormd uit de tweede stam van het werkwoord gevolgd door de uitgang -εί . De onverbuigbare vorm is dus identiek aan de derde persoon enkelvoud van de coniunctivus van de tweede stam.

 

Perfectum, παρακείμενος, voltooid tegenwoordige tijd

ik ben betaald enkelvoud meervoud
1e persoon έχω πληρωθεί έχουμε πληρωθεί
2e persoon έχεις πληρωθεί έχετε πληρωθεί
3e persoon έχει πληρωθεί έχουν πληρωθεί

 

ik bne bemind enkelvoud meervoud
1e persoon έχω αγαπηθεί έχουμε αγαπηθεί
2e persoon έχεις αγαπηθεί έχετε αγαπηθεί
3e persoon έχει αγαπηθεί έχουν αγαπηθεί

 

Plusquamperfectum, υπερσυντέλικος, voltooid verleden tijd

ik was betaald enkelvoud meervoud
1e persoon είχα πληρωθεί είχαμε πληρωθεί
2e persoon είχες πληρωθεί είχατε πληρωθεί
3e persoon είχε πληρωθεί είχαν πληρωθεί

 

ik was bemind enkelvoud meervoud
1e persoon είχα αγαπηθεί είχαμε αγαπηθεί
2e persoon είχες αγαπηθεί είχατε αγαπηθεί
3e persoon είχε αγαπηθεί είχαν αγαπηθεί

Van de vormen met είχαν zijn in het gesproken Grieks varianten met είχανε aan te treffen.

 

Futurum exactum, συντελεσμός μέλλοντας "), voltooid tegenwoordig toekomende tijd

ik zal betaald zijn enkelvoud meervoud
1e persoon θα έχω πληρωθεί θα έχουμε πληρωθεί
2e persoon θα έχεις πληρωθεί θα έχετε πληρωθεί
3e persoon θα έχει πληρωθεί θα έχουν πληρωθεί

 

ik zal bemind zijn enkelvoud meervoud
1e persoon θα έχω αγαπηθεί θα έχουμε αγαπηθεί
2e persoon θα έχεις αγαπηθεί θα έχετε αγαπηθεί
3e persoon θα έχει αγαπηθεί θα έχουν αγαπηθεί

 

 

Futurum exactum, υποθετικός λόγος, voltooid verleden toekomende tijd

ik zal betaald zijn enkelvoud meervoud
1e persoon θα είχα πληρωθεί θα είχαμε πληρωθεί
2e persoon θα είχες πληρωθεί θα είχατε πληρωθεί
3e persoon θα είχε πληρωθεί θα είχαν πληρωθεί

 

ik zal bemind zijn enkelvoud meervoud
1e persoon θα είχα αγαπηθεί θα είχαμε αγαπηθεί
2e persoon θα είχες αγαπηθεί θα είχατε αγαπηθεί
3e persoon θα είχε αγαπηθεί θα είχαν αγαπηθεί

 

 

Participium, μετοχή παρακείμενος, ''')

Het Grieks heeft twee participia perfecti passivi (voltooide deelwoorden).

I - Het ene wordt perifrastisch weergegeven met behulp van het tegenwoordig deelwoord van het hulpwerkwoord έχω:

πληρώνω έχοντας πληρωθεί betaald zijnd
αγαπάω έχοντας αγαπηθεί bemind zijnd

II - Het andere wordt gevormd door de 2e stam passief te voorzien van de uitgang -μένος . Afhankelijk van de uitgang van de 2e stam passief treden er al of niet wijzigingen op in de klinker(s) en/of medeklinker(s) waar de 2e stam op eindigt.

 

') Behalve de vormen met de aparemfato heeft het Grieks ook passieve voltooide tijden die gevormd worden met het voltooid deelwoord passief.
De betekenissen van deze vormen zijn verschillend.

") De voltooid verleden toekomende tijd wordt in het Grieks niet benoemd als tijd maar als wijze:
υποθετικός λόγος (de veronderstellende wijze).

"') Het Nederlands heeft geen aparte naam voor deze tijd. De constructie wordt gezien als verkorte bijzin.

Nb. Indien in het Nederlands een voltooid deelwoord het werkwoord 'zijn' als hulpwerkwoord heeft, betekent dit niet altijd dat het om een passieve vorm gaat. Diverse werkwoorden hebben 'zijn' als hulpwerkwoord voor de voltooide tijd. Bijvoorbeeld: gaan, zijn en diverse andere die een beweging aanduiden: opstaan, dalen.

Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht