.
Eerste kolom
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
onderwerp lijdend voorwerp meewerkend voorwerp voorzetsel voorwerp bijvoeglijke bepaling bijwoordelijke bepaling
Termen
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
fonologie klinker comb's mede- klinkers medekl. comb's palata-lisering assimi-latie slot-ν klinker deletie accent en klemtoon klemtoon verschuiving accent regels homo-niemen letter-grepen
Grammatica//MorfWerw/Term3>


Termen

Type CTRL-f om op deze pagina te zoeken naar termen in de rechterkolom.
Links onder in het beeld verschijnt dan een zoekveld.

 

* *-symbool wordt gebruikt om incorrect voorbeeld aan te duiden
() ()-symbolen worden gebruikt om een zelden gebruikte vorm aan te duiden
() ()-symbolen worden gebruikt om woorden aan te duiden die in de letterlijke vertaling van een voorbeeld zijn toegevoegd om er een goed lopende Nederlandse zin van te maken.
[ ] [ ]-symbolen omvatten het foneem.
[ ] [ ]-symbolen omvatten de uitspraak van een woord of woordgroep.
1e stam ενεστωτικό θέμα, το
εξαλουθιτικός / συνεχής ...
2e stam αοριστικό θέμα, το
συνοπτικός / στιγμιαίος ...
1e vervoeging v
2e vervoeging συνηρημένα ρήματα, τα
aanhalingsteken εισαγωγικά, τα
aantonende wijs οριστική, η
indicativus
aanvoegende wijs υποτακτική, η
coniunctivus
aanvullingszin, complementszin ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanvullingszin, complementszin, na uitdrukking met έχω ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanvullingszin, complementszin, met ότι ειδική πρόταση, η
συμπληρωματική πρόταση, η
πρόταση κρίσης, η
aanwijzend voornaamwoord δεικτική αντωνυμία, η
aanwijzend voornaamwoord, identificerend  
aanwijzend voornaamwoord, versterkend  
accent  
accent en augment bij lettergreep met ι-klank  
accentuatieregel  
accentregel
 
accentteken  
accentverschuiving  
accusativus αιτιατική, η
accusativus, assimilatie  
accusativus, slot-ν  
acroniem en suffix  
activum ενεργητική φωνή, η
acutus  
afbreekregel
 
adjectief bijvoeglijk naamwoord, το επίθετο
adverbium bijwoord, επίρρημα, το
adversatief voegwoord  
aferesis  
afhankelijke vraag πλάγια ερωτηματική πρόταση, η
alfabet  
afgerond, van de 2e stam συνοπτικός, στιγμιαίος
affix πρόσφυμα, το
ALT-code, leestekens  
ALT-code, fonemen  
antecedent  
antecedent, ingesloten, betrekkelijke bijzin  
antecedent, ingesloten, onbepaald betrekkelijk voornaamwoord  
aoristi = van de tweede stam
aoristus αόριστος, ο
aoristus-stam  
aparemfato απαρέμφατο, το
apocope  
apocope, lidwoord  
apostrof  
asigmatisch  
aspect, werkwoord  
assimilatie  
assimilatieregel
 
attributief, onbepaald voornaamwoord  
attributief, deelwoord  
augment, vervoeging αύξηση, η
augment, activum αύξηση, η
augment, 1e stam αύξηση, η
augment, 1e conjugatie αύξηση, η
augment, inwendig  
augment, voltooid deelwoord  
bedrijvende zin ενεργητική φωνή, η
beknopte bijzin met infinitief  
beknopte bijzin door samentrekking  
beknopte zin  
belanghebbend voorwerp  
bepaald lidwoord οριστικό άρθρο, το
bepaling van gesteldheid  
bepaling van gesteldheid, tegenwoordig deelwoord  
beperkende bijvoeglijke bijzin  
beperkende bijvoeglijke bijzin, komma  
betrekkelijk voornaamwoord αναφορική αντωνυμία, η
betrekkelijke bijzin αναφορική πρόταση, η
betrekkelijke bijzin ingeleid door een bijwoord  
bevelende wijs gebiedende wijs
bevelende wijs en klemtoon  
bevestigende zin  
bezittelijk voornaamwoord κτητική αντωνυμία, η
bezittelijk voornaamwoord en accent  
bijvoeglijk naamwoord επίθετο, το
adjectivum
bijvoeglijk naamwoord, niet gradeerbaar  
bijvoeglijke bepaling προσδιορισμός, ο
bijvoeglijke bijzin αναφορική πρόταση, η
bijvoeglijke bijzin, beperkend betrekkelijke bijzin, beperkend
bijvoeglijke bijzin, uitbreidend betrekkelijke bijzin, uitbreidend
bijvoeglijke bijzin en komma betrekkelijke bijzin en komma
bijwoord επίρρημα, το
adverbium
bijwoord, aanwijzend  
bijwoord, betrekkelijk  
bijwoord, echt  
bijwoord, onbepaald  
bijwoord, vragend  
bijwoordelijke bepaling  
bijwoordelijke bijzin επιρρηματική πρόταση, η
bijwoordelijke bijzin, komma, leesteken  
bijzin δευτερεύουσα πρόταση, η
bijzin, Nederlands δευτερεύουσα πρόταση, η
bijzin, beknopt  
bijzin, betrekkelijk  
bijzin, bijvoeglijk  
bijzin, bijvoeglijk beperkend  
bijzin, bijvoeglijk uitbreidend  
bijzin, causaal αιτιολογική πρόταση, η
bijzin, complementszin  
bijzin, concessief παραχωρητική πρόταση, η / ενδοτική πρόταση, η
bijzin, conditioneel υποθετική πρόταση, η
bijzin, consecutief αποτελεσματική πρόταση, η
bijzin, finaal τελική πρόταση, η
bijzin, indirecte vraag  
bijzin, temporeel χρονική πρόταση, η
bijzin, uitbreidend  
bijzin van beperking  
bijzin van omstandigheid  
bijzin van plaats  
bijzin van vergelijking συγκριτική πρόταση, η
bijzin van vrezen ενδοιαστική πρόταση, η
πρόταση του φόβου, η
πρόταση της απορίας, η
causale betekenis, tegenwoordig deelwoord  
causale bijzin αιτιολογική πρόταση, η
circumflex  
collocatie, lexicale  
comparativus  
complementszin συμπληρωματική πρόταση, η
concessieve bijzin παραχωρητική πρόταση, η / ενδοτική πρόταση, η
conditionele bijzin υποθετική πρόταση, η
conditionele bijzin, komma  
coniunctivus  
coniunctivus 1  
coniunctivus 2  
consecutieve bijzin αποτελεσματική πρόταση, η
dag, hoofdletter  
dativus, naamvallen δοτική, η
dativus, uitdrukkingen  
datum  
decimale getallen, komma  
declinatie verbuiging
deelwoord μετοχή, η
deelwoord, onvoltooid μετοχή του ενεστώτα, η
deelwoord, tegenwoordig μετοχή του ενεστώτα, η
deelwoord, verleden μετοχή του παρακειμένου, η
deelwoord, voltooid μετοχή του παρακειμένου, η
dentaal  
deponens αποθετικό ρήμα, το
deponens, passivum αποθετικό ρήμα, το
diathese  
directe rede, bijzin ευθύς λόγος, ο
directe rede, leestekens ευθύς λόγος, ο
directe rede, vraagzin ευθύς λόγος, ο
directe vraag, vraagteken  
directe vraag, vraagzin  
disjunctief voegwoord διαζευκτικός σύνδεσμος, ο
dissimilatie  
distributief gebruik παρά  
dubbele punt  
duratief  
dvandva  
eenlettergrepig woord  
eenmalig, van de 2e stam συνοπτικός, στιγμιαίος
eigennaam  
elativus  
elisie έκθλιψη, η
elkaar (wederkerigheid)  
elliptisch  
emfase  
enclitica
 
enkelvoud, verbuigen  
enkelvoudige tijd (onvoltooide tijd) μονολεκτικός χρόνος, ο
enkelvoudige zin  
finale bijzin τελική πρόταση, η
finale bijzin, komma  
foneem  
foneem, ALT-code  
fonetisch schrift  
fonologie  
fricatief εξαλουθικός
futuralis  
futurum μέλλοντας, ο
futurum 1  
futurum 2  
futurum exactum  
gebiedende wijs προσταχτική, η
gebiedende zin  
gedachtepuntjes αποσιωπητικά, τα
generalis  
genitivus γενική, η
geslacht  
geslacht, natuurlijk vs lexicaal  
gesteldheid, bepaling van  
gesteldheid, bepaling van, deelwoord  
getal, verbuiging  
getal, geheel  
getal, gebroken  
gezegde κατηγόρημα, το
gezegde, naamwoordelijk (deel van het) κατηγορούμενο, το
gezegde, werkwoordelijk (deel van het)  
gradeerbaar bijvoeglijk naamwoord  
grammatica  
gravis  
gutturaal  
haakje  
voortdurend, van de 1e stam εξακολουθητικός, συνεχής
herhaald lijdend voorwerp  
herhaald onderwerp  
hiaat  
hoge punt, leestekens  
hoofd van samenstelling  
hoofdletter  
hoofdtelwoord απόλυτο αριθμητικό, το
hoofdzin κύρια πρόταση, η
hulpaccent  
hulpwerkwoord βοηθητικό ρήμα, το
imparisyllabi  
imperativus προστακτική, η
imperativus 1  
imperativus 2  
imperfectum παρατατικός, ο
indicativus οριστική, η
indirecte rede, lijdend voorwerpszin πλάγιος λόγος, ο
indirecte rede, vraagzin  
indirecte rede, complementszin  
indirecte vraagzin, komma  
infinitief  
ingesloten antecedent  
intern augment, inwendig augment  
intervocalische -γ-, 1e conj  
intervocalische -γ-, praesens passivum, 1e conj, type B  
intervocalische -γ-, imperfectum, 1e conj, type B  
intervocalische -γ-, imperfectum, 2e conj, type A1  
intervocalische -γ-, imperativus, 1e conj, type B  
intervocalische -γ-, deelwoord, 1e conj, type A en B  
intervocalische -γ-, deelwoord, 1e conj.  
intervocalische -γ-, zelfstandig naamwoord, onzijdig  
intransitief  
intransitief, passiva  
inwendig augment  
irrealis  
katharevousa  
keelklank  
klankleer  
kleine letter  
klemtoonverschuiving, regel  
klemtoonverschuiving, klinker  
klinker φωνήεν, το
klinker, korte  
klinker, lange  
klinkerdeletie  
klinkercombinatie  
komma, alfabet  
komma, leestekens  
koppelteken  
koppelwerkwoord το συνδετικό ρήμα
korte klinker  
krachtaccent  
labiaal  
lange klinker  
leeftijd  
leesteken  
lettergreep  
lexicale collocatie  
lidwoord  
lidwoord, slot-ν  
lidwoord, bepaald  
lidwoord, onbepaald  
liggendstreepje  
lijdende zin  
lijdend voorwerp  
lijdend voorwerp, loos  
lijdend voorwerp, reduplicatie  
lijdend voorwerpszin  
limietregel  
limitatieregel  
lipklank  
liquidae  
loos lijdend voorwerp  
loos onderwerp  
mannelijk  
mededelende zin  
medeklinker σύμφωνο, το
medeklinkercombinatie  
medeklinkercombinatie, assimilatie
 
meervoud, verbuigen  
meewerkend voorwerp  
meewerkend voorwerpszin  
modale betekenis van het passivum  
modale werkwoorden  
modale werkwoorden, coniunctivus  
modificeerder  
morfologie  
monotoniko  
naamwoordelijk deel van het gezegde κατηγορούμενο, το
naamwoordelijk deel van het gezegde, bijvoeglijk naamwoord κατηγορούμενο, το
naamval πτώση, η
nasaal  
nationaliteit  
natuurlijk geslacht vs lexicaal  
natuurlijk geslacht vs lexicaal, naamwoordelijk deel van het gezegde  
neusklank  
nevenschikkend voegwoord παρατακτικός σύνδεσμος, ο
niet  
niet, bijwoord  
nominativus ονομαστική, η
occlusief στιγμιαίος
onbepaald lidwoord  
onbepaalde telwoord  
onbepaalde telwoord, πολύς  
onbepaalde wijs  
onderwerp  
onderwerp, loos  
onderwerp, voorlopig  
onderwerpszin, in het Nederlands  
onderwerpszin, zinsdelen  
onderwerpszin, met που  
onderwerpszin, met ότι  
onderwerpszin, gesubstantiveerd  
onovergankelijk werkwoord  
onovergankelijk, passieve werkwoordsvorm  
onpersoonlijk werkwoord απρόσωπο ρήμα, το
onpersoonlijke zin  
onregelmatig werkwoord ανώμαλο ρήμα, το
ontkennende zin  
ontkenning, woordvolgorde  
ontkenning, coniunctivus  
onvoltooid deelwoord μετοχή του ενεστώτα, η
onvoltooide tijd  
onvoltooid tegenwoordige tijd  
onvoltooid verleden tijd  
onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd  
onvoltooid verleden toekomende tijd zie: υποθετικός λόγος, ο
onzijdig  
overgankelijke werkwoord  
overgankelijke werkwoord, passsieve werkwoordsvorm  
overtreffende trap υπερθετικός βαθμός, ο
superlativus
oxytoon  
palatalisering  
paradigma  
paratatikos  
parisyllabi  
paroxytoon  
participium deelwoord
participium praesentis tegenwoordig deelwoord
partikel μόριο, το
partikel, slot-ν na δε en μη  
partikel, en accent  
partikel δα, na τόσος  
passivum  
passieve door-bepaling  
percentage  
perfectum παρακείμενος, ο
perfectumaugment, accent en augment  
perfectumaugment, voltooid deelwoord  
perifrastische constructie  
persoon, 1e, 2e, 3e  
persoonlijk voornaamwoord προσωπική αντωνυμία, η
persoonlijk voornaamwoord, zwak  
persoonlijk voornaamwoord, zwak, en accent  
persoonsvorm  
plusquamperfectum υπερσυντέλικος, ο
polytoniko  
potentialis δυνητική, η
praesens ενεστώτας, ο
praesens-stam  
praesentis = van het praesens
predicatief  
predicatief  
prefix  
prefix en augment  
proclitica  
proparoxytoon  
punctueel  
punt  
rangtelwoord το τακτικό αριθμητικό
reciprociteit (wederkerigheid)  
reduplicatie lijdend voorwerp  
reduplicatie meewerkend voorwerp  
reduplicatie bijvoeglijke bepaling  
reduplicatie voltooid deelwoord  
reflexiviteit (wederkerendheid)  
regelmatig werkwoord  
rekenen  
samengestelde tijd, (voltooide tijd) περιφραστικός χρόνος, ο
samenstelling  
samenstellingen met telwoorden  
secundaire 2e stam  
semantiek  
sibilant  
sigmatische stam  
sisklank  
slot-n  
spiritus asper δασεία, η
spiritus lenis ψιλή, η
spraakleer  
stam, verbuigen θέμα, το
stam, werkwoord  
stam, eerste θέμα του ενεστώτα, το
stam, tweede θέμα του αορίστου, το
stam, sigmatische  
stam, asigmatische  
stambreuk  
stellende trap θετικός βαθμός, ο
stemhebbend ηχηρός
stemloos άηχος
straatnaam  
substantief  
suffix  
suffix, bijvoeglijk naamwoord  
superlativus  
synizese  
syntaxis  
tandklank  
tegenwoordig deelwoord μετοχή του ενεστώτα, η
tegenwoordig deelwoord, causale betekenis  
tegenwoordige tijd  
telwoord  
telwoord, hoofd-  
telwoord, rang-  
telwoord, bepaald  
telwoord, onbepaald  
telwoord, rekenen  
telwoord, tijden  
telwoord, data  
telwoord, percentages  
temporele bijzin χρονική πρόταση, η
tijd, werkwoord  
tijdsaanduiding  
titel, hoofdletter  
toekomende tijd μέλλον, το
toekomende tijd, onvoltooid  
toekomende tijd, voltooid  
toekomende tijd, onvoltooid tegenwoordig  
toekomende tijd, onvoltooid verleden  
toekomende tijd, voltooid tegenwoordig  
toekomende tijd, voltooid verleden  
transitief  
transliteratie  
trema  
tussenvoeging, komma  
tweeklank, alfabet  
tweeklank, klinkercombinaties  
uitbreidende bijvoeglijke bijzin  
uitbreidende bijvoeglijke bijzin, komma  
uitgang, verbuigen κατάληξη, η
uitroepende zin  
uitroepteken  
verbuiging  
vergelijking, trappen van  
vergrootwoorden  
vergrotende trap συγριτικός βαθμός, ο
comparativus
verkleinwoorden  
verleden deelwoord  
verleden tijd  
veronderstellende wijs πιθανολογική, η
vervoeging συζυγία, η
vervoeging, 1e, 2e 1e, 2e conjugatie
vloeiklank  
vocativus κλητική, η
voegwoord σύνδεσμος, ο
voegwoord, adversatief  
voegwoord, disjunctief  
voegwoord, komma  
voegwoord, samenvoegend  
voltooid deelwoord, in het Nederlands  
voltooid deelwoord  
voltooid deelwoord, bijvoeglijk naamwoord  
voltooid deelwoord, reduplicatie  
voltooide (tijd) συντελεσμένος, τετελεσμένος
voltooide tijd, (Grieks e term: samengestelde tijd) περιφραστικός χρόνος, ο
voltooid tegenwoordige tijd παρακείμενος, ο
voltooid tegenwoordig toekomende tijd  
voltooid verleden tijd υπερσυντέλικος, ο
voltooid verleden toekomende tijd υποθετικός λόγος, ο
voorlopig onderwerp  
voornaamwoord  
voornaamwoord, aanwijzend δεικτική αντωνυμία, η
voornaamwoord, betrekkelijk αναφορική αντωνυμία, η
voornaamwoord, bezittelijk κτητική αντωνυμία, η
voornaamwoord, onbepaald αόριστη αντωνυμία, η
voornaamwoord, persoonlijk προσωπική αντωνυμία, η
voornaamwoord, vragend ερωματική αντωνυμία, η
voornaamwoord, wederkerend αυτοπαθής αντωνυμία, η
voornaamwoord, wederkerig αλληλοπαθής αντωνυμία, η
voorwaardelijke wijs, zie conditionele zin δυνητική, η
voortdurend, van de 1e stam εξακολουθητικός, συνεχής
voorzetsel πρόθεση, η
voorzetselgroep  
voorzetselprefix  
voorzetselvoorwerp  
voorzetselvoorwerp, από  
vorm, actief of passief  
vormleer  
vraagteken ερωματικό, το
vragende zin  
wederkerend voornaamwoord αλληλοπαθής αντωνυμία, η
wederkerend werkwoord  
wederkerig voornaamwoord αυτοπαθής αντωνυμία, η
wederkerigheid αλληλοπάθεια, η
wensende wijs, zie wenszin ευχετική, η
wenszin ευχετική πρόταση, η
werkwoord  
werkwoord, onregelmatig  
werkwoord, regelmatig  
werkwoord, onovergankelijk  
werkwoord, overgankelijk  
werkwoord, wederkerend  
werkwoord, wederkerig  
werkwoord, wederkerig, passieve werkwoordsvorm  
woordleer  
woordgroep  
woordsoort μέρος του λόγου, το
woordvolgorde, ontkenning  
woordvorming  
zelf  
zelf, aanwijzend voornaamwoord  
zelfstandig naamwoord  
zin, bevestigende  
zin, bedrijvende  
zin, lijdende  
zin, ontkennende  
zin, vragende  
zin, gebiedende  
zin, uitroepend  
zin, mededelend  
zinsdeel  
zinsdeel, komma  
zinsleer  
zinsbouw  
zwakke persoonlijke voornaamwoorden  
zwakke persoonlijke voornaamwoorden, en accent  
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l
Fonologie
     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.