zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
onregelmatige werkw. regelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/AcceAugm3Acti


Accent en augment

Activum

Accentregel

In de regel zijn alle imperfectum- en aoristusvormen van werkwoorden van de eerste conjugatie proparoxytoon. Met andere woorden, het accent hoort te staan op de derde lettergreep van achteren.
Dit geldt ook voor de aoristusvormen van werkwoorden van de tweede conjugatie en voor de imperfectumvormen op -
αγα.
Wanneer de stam van het werkwoord uit één lettergreep bestaat, verschijnt in de drie personen van het enkelvoud en in de derde persoon meervoud het zogenaamde augment, een -ε- die voor de stam van het werkwoord wordt geplaatst om het proparoxytoon accent te kunnen dragen.
In de eerste en tweede persoon meervoud is door de tweelettergrepige uitgang het augment overbodig. Bijvoorbeeld:

imperfectum έπλεκα ik was aan het breien
  πλέκαμε wij waren aan het breien
aoristus έπλεξα ik heb gebreid
  πλέξαμε wij hebben gebreid
imperfectum έσκαγα ik barstte
  σκάγαμε wij barstten
aoristus έσκασα ik ben gebarsten
  σκάσαμε wij zijn gebarsten

In formeel taalgebruik wordt het augment soms toegevoegd of gehandhaafd waar dat niet nodig is, bijvoorbeeld: εγνώριζα  (ik wist) in plaats van γνώριζα (imperfectumvorm van γνωρίζω, weten). Zeker in gesproken Grieks komt dit vrij pedant over.

Bij het toepassen van de regels voor het augment kunnen zich twee complicaties voordoen:
- werkwoorden die samengesteld zijn uit een voorzetsel en een werkwoord waarvan de stam uit slechts één lettergreep bestaat;
- werkwoorden die in de twee-na-laatste of drie-na laatste lettergreep een [i]-klank hebben.


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht