zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStPpre2eCj


Passivum, 1e stam, participium praesentis, 2e conjugatie


Het participium praesentis passivi (tegenwoordig deelwoord van de lijdende vorm) wordt gevormd uit de eerste stam van het werkwoord gevolgd door de uitgang van het participium.
De uitgang is:
-μενος.
Dit participium wordt verbogen zoals de adjectiva op -
ος,, -ο.
Lang niet alle werkwoorden hebben dit participium.
Als het al bestaat, wordt het vrijwel altijd als bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord gebruikt, vaak met een vrij specifieke betekenis.
Het participium is altijd proparoxytoon.

 

Type A1

ζητάω vragen το ζητούμενο het oogmerk
κυλάω rollen η κυλιόμενη σκάλα de roltrap
πετάω vliegen το πετάμενο πουλί de vliegende vogel


Type A2

αντανακλώ αντανακλώμενος weerkaatst (wordend)
καθιστώ καθιστάμενος wordend


Type B

θεωρώ θεωρούμενος beschouwd (wordend)

 

Type C

δικαιούμαι (διακαιούμενος) recht hebbend (op)

 

Type D

φοβάμαι φοβούμενος vrezend

 

Andere voorbeelden van dit participium zijn:

διανοούμαι denken ο διανοούμενος intellectueel
καταζητώ zoeken καταζητούμενος gezocht (van misdadiger)
προηγούμεναι voor(af)gaan προηγούμενος vorig

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht