zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStImpt


Passivum, 1e stam, imperativus, 1e en 2e conjugatie


De verschillende bronnen stemmen niet overeen omtrent het bestaan van de vormen voor de imperativus van de 1e stam. Intertaal vermeldt in diverse gevallen vormen voor zowel het enkelvoud als het meervoud.
Ιορδανίδου vermeldt over het algemeen alleen een meervoudsvorm. Lauxtermann stelt dat de eerste stam van het passivum geen aparte vorm voor de imperativus passivi heeft. Dit ligt in lijn met Ιορδανίδου, want voor de meervoudsvorm wordt de tweede persoon van het praesens gebruikt. De door Intertaal vermelde enkelvoudsvormen wijken echter wel degelijk van de andere werkwoordsvormen af.

Enkele voorbeelden:

1e  conj χάνομαι (χάνου) (χάνεστε) verdwaal(t)
  γράφομαι (γάφου) (γράφεστε) schrijf(t) je/u
  βλέπω βλέπου βλέπεστε bekijk(t) je/u
  βρίσκω βρίσκου βρίσκεστε bevind(t) je/u
  γίνομαι γίνου γίνεστε word(t)
  ζεσταίνω ζεσταίνου ζεσταίνεστε verwarm(t) je/u
  κάθομαι κάθου κάθεστε zit
2e conj αγαπάω - αγαπιέστε beminnen
  ανακτώ - (ανακτάστε/
ανακτάσθε)
herwinnen
  φοράω - φοριέστε dragen
  θεωρώ - θεωρείστε beschouwen
  δικαιούμαι - - recht hebben op
  κοιμάμαι - κοιμάστε slapen


Een gebod of verbod van de eerste stam passief wordt uitgedrukt door middel van een constructie met να respectievelijk να μη(ν) .

να πλένεσαι πιο συχνά. je moet je vaker wassen.
να μη σηκώνεστε τόσο νωρίς. jullie moeten niet zo vroeg opstaan.


 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht